• Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynyň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy hem-de paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

 • Paýtagtymyzyň täze ýaşaýyş toplumlarynda jaýlary, durmuş we ulag düzümleriniň desgalaryny ulanmaga tabşyrmaga taýýarlyk görülýär

  Aşgabat gün günden gözelleşýär. Paýtagtymyzyň täze binalary onuň Köpetdag gerişleri bilen ägirt uly Garagum çöllüginiň arasynda gül açýan ýerde ägirt uly şähere öwrülýändiginden habar berýär. Ýurdumyza gelýän köp sanly myhmanlar şäherimizi synlap, göz öňünde emele gelýän gözel görnüşlere haýran galýarlar. 

 • Paýtagtmyzyň gurluşygynyň 15-nji tapgyry özboluşly binagärlik çözgütleri we infrastruktura taýdan bütewiligi bilen tapawutlanýar

  Paýtagtymyzyň günorta-günbatarynda şäheri gurmagyň 15-nji tapgyrynda iki gatly ýokary amatlykly kottejleriň 200-den gowragy bina ediler. Mundan başga-da bu ýerde 12 gatly jaýlaryň on sekizisi, 3 we 4 gatly jaýlaryň on altysy, söwda merkezleriniň 11-si, çagalar bagy, mekdep, seýilgäh zolagy we durmuş ähmiýetli we dynç alyş infrastrukturasynyň beýleki binalary gurlar. 

 • Golf-kluby we dynç alyş zolagy Aşgabadyň dynç alyş düzüminiň hataryna goşular

  Ýakyn wagtda türkmen paýtagtynyň günorta-günbatarynda 630 gektar ýerde täze seýilgäh we 70 gektar ýerde golf-klub peýda bolar, bu ýerde şäher gurluşygynyň15-nji tapgyry alnyp barylýar.

  Seýilgäh zolagy Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolundan Tähran köçesine çenli aralygy tutar. Aşgabady ösdürmegiň baş meýilnamasyna laýyklykda Bekrewe köçesine çenli gurulýan täze gara ýol bina edilýän ýaşaýyş jaýlaryna barmagy ýeňilleşdirer. Mundan başga-da, ol Görogly köçesiniň ýüküni ýeňleder.

 • Türkmenistanda umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryna deň bolan iri desgalaryň 1900-e golaýy gurulýar

  Häzirki döwürde ýurdumyzda iri desgalaryň 1900-e golaýynyň gurluşygy alnyp barylýar. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryndan gowrakdyr. Olaryň 1790-ny ýurdumyzyň kärhanalary gurýarlar.

  2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzda ähli amatlyklary özünde jemleýän, umumy meýdany 400 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlary, şeýle hem Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýol we awtomobil köprüleri, sagaldyş-dynç alyş we sport merkezleri, çagalar

  baglary hem-de başga-da köpsanly durmuş ulgamyna degişli desgalar bar.

 • “Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir

  Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

  Täze önümçilik Şweýsariýanyň “SSM” we Germaniýanyň “Saurer” kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilendir. Işilen ýüplügiň şunuň ýaly möçberde öndürilmegi pudagyň kärhanalaryna häzirkizaman jorap we tüýjümpek önümleriň önümleri öndürmegi ýola goýmaga, şeýle hem erkek adamlar üçin köýnekleri öndürmekde ulanylýan ýokary hilli matalary taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

 •  OLIMPIÝA ŞÄHERJIGI –ŞATLYGYŇ MEKANY

         SAGDYNLYK.

                                  RUHUBELENTLIK.

                                                                    DOSTLUK.        

              

                 OLIMPIÝA ŞÄHERJIGI –ŞATLYGYŇ MEKANY

   

 • “Türkmengurluşyk-2017”

  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 4-nji noýabryndaky “Ministrlikleriň we pudak edaralaryň 2017-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary we maslahatlary geçirmegi hakynda” 14989 belgili kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan 2017-nji ýylyň 24-26-njy awgustynda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmengurluşyk-2017” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahaty geçirilýär.

 • Türkmenistanyň we Belarusuň Prezidentleri täze ägirt uly senagat toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

  31.03.2017

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda resmi saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ýurdumyzdaky ilkinji hem-de Merkezi Aziýa sebitindäki iri Garlyk kaliý dag-magdan toplumyny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdylar. 

 • Paýtagtymyzda nobatdaky binagärlik desgalarynyň açylyşy

  Paýtagtymyzda Andalyp şaýolunyň çatrygyndaky köp zolakly halkalaýyn ýollaryň merkezinde gurlan “Döredijilik” we “Şahyr” atly özboluşly heýkeltaraşlyk desgalarynyň açylyş dabarasy boldy. 

Pages