GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 • 28-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň stadionynda nurana we ajaýyp baýramçylyk bolan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli giň möçberli sahnalaşdyrylan çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

  Garaşsyzlyk — munuň özi hiç zat bilen deňäp bolmajak düşünje, döwlet berkararlygynyň pugta binýady, halkyň agzybirligi hem-de bitewüligi. Bu bolsa şöhratly pederlerimiziň parahat, erkin we bagtyýar durmuş, mähriban Watanymyzyň häzirki güni hem-de beýik geljegi barada eden arzuwlarynyň amala aşmagydyr.

 • Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi. Munuň özi ýurdumyzda bedewleriň gatnaşmagynda geçirilýän iň söýgüli ýaryşlaryň biri bolup durýar. At çapyşyklary milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli guralýan baýramçylyk dabaralarynyň baş bezegidir.

 • Türk­me­nis­tan­da baş döw­let baý­ra­my — Ga­raş­syz­lyk gü­ni uly we köpöwüş­gin­li da­ba­ra­lar bi­len bel­le­nil­di. Bu baý­ram­çy­lyk il­deş­le­ri­mi­ziň äh­li­si üçin eziz Wa­ta­ny­my­zyň yk­ba­lyn­da tä­ze ta­ry­hy eý­ýa­myň baş­lan­ýan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýar. Bu eý­ýam bol­sa ägirt uly üs­tün­lik­le­re, äh­li ul­gam­lar­da düýp­li öz­gert­me­le­re bes­len­di.

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz uçuşyň dowamynda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi. 

 • Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň ýaşaýyş jaýlarynyň hataryna ýene-de ýokary amatlykly köp öýli jaýlaryň dördüsi goşuldy. Olar S.A.Nyýazow adyndaky şaýoluň ugrunda döwrebap gurnamalar we bezeg serişdeleri ulanylyp guruldy. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda olar dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berler. 

 • Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da “Türk­men­gur­lu­şyk — 2018” hal­ka­ra ser­gi we “Türk­me­nis­ta­nyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ösü­şi” at­ly mas­la­hat açyl­dy. Hal­ka­ra fo­ru­my gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çi­ril­ýär. Fo­rum Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi, “Türk­me­naw­to­ýol­la­ry” döw­let kon­ser­ni bi­len bi­le­lik­de gur­nal­dy. 

 • Hor­mat­ly ser­gä we mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­lar! 
  Ga­dyr­ly myh­man­lar! 

  Si­zi «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýyl­da «Türk­men­gur­lu­şyk — 2018» at­ly hal­ka­ra ser­gi­niň hem-de «Türk­me­nis­ta­nyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ösü­şi» at­ly mas­la­ha­tyň açyl­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. 

  Ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ta­ry­hyn­da uly yz gal­dyr­jak wa­ka bo­lan bu hal­ka­ra ser­gi­niň we mas­la­ha­tyň üs­tün­lik­li ge­çi­ril­me­gi­ni ar­zuw ed­ýä­rin. 

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. 

 • Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze desgalar dabaraly ýagdaýda ulanmaga tabşyryldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan etraplary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan özgertmeleriň çäklerinde guruldy. 

  “Türkmennebitönümleri” müdirliginiň nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça Daşoguz kärhanasynyň binalar toplumy edaranyň abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy tarapyndan bina edildi. 

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry bi­len ug­ra­dy. Sa­pa­ryň mak­sa­dy gün­ba­tar se­bit­de mil­li mak­sat­na­ma­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­niň bar­şy bi­len ta­nyş­mak­dan yba­rat­dyr.

Pages