GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 •  

           2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem-de TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde “Mizemez döwletiň sagdyn ýaşlary” wagyz-nesihat çäresini geçirdi. 

 • Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  durmuşa geçirilýän bedenterbiýanyň we sportyň ösdürmegi baradaky syýasatyndan ugur alyp, ýurdumyzda sporty we bedenterbiýany ösdürmek we köpçülikleýin ýaýbaňlaşdyrmak işleri giňden geçirilýär. Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işgärleriniň arasynda-da   köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlaryny yzygiderli geçirilip durýar.

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Aşgabat-2017” taslamasynyň çäklerinde hem-de jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak maksady bilen guralýan täze wagyz ediş çäresiniň başyny başlady. 

 • Her ýylyň 12-nji iýuny ýurdumyzyň senenamasynda aýratyn dabaraly gün hökmünde şöhlelenýär. Bu günde halkymyz dabara bilen Ylymlar gününi belläp geçýär. Şu ýyl hem adaty ýyllarda bolşy ýaly, türkmen paýtagty şanly waka mynasybetli Russiýa Federasiýasy, Fransiýa, Çehiýa, Alžir, Angliýa, Germaniýa, Hytaý, Malaýziýa, Niderlandiýa, Polşa, Koreýa, ABŞ, Belarus, Gruziýa Azerbaýjan ýaly dünýäniň onlarça ýurtlaryndan gelen alymlary garşylady.

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport wekiliýetleriniň ýerleşjek ýeri bolan ýaşaýyş jaý toplumy, lukmançylyk merkezi we Halkara ýaýlyma beriş merkezi bilen tanyşdy.

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek esasy stadionynyň abadanlaşdyrylyşy, beýleki guramaçylyk işlerine taýýarlygyň meseleleri, sentýabr aýynda geçiriljek sport baýramçylygynyň wezipeleri bilen tanyşdy.

 • Aşgabatda “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Halkara energetika hartiýasynyň Forumynyň geçirilmegi energiýa serişdelerini öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitlerini nazarlaýan energetika ulgamyndaky ählumumy gatnaşyklaryň esasynyň döredilmegini şertlendirýän resminamanyň düzülmeginiň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi.

 •  
   

  Innowasion tehnologiýalaryň we iň oňat dünýä tejribesininiň işjeň ornaşdyrylmagy, adamlaryň durmuşynyň ýokary ölçegleriniň üpjün edilmegi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanylyp, paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň beýleki şäherlerini we ilatly ýerlerini gurşap alan uly möçberli özgertmeleriň esasy ugrudyr.

Pages