GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

  • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň  ýolbaşçylygynda ýurdumyz täze-täze ösüşlere eýe bolýar. Sebitara dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary ýola goýmagyň netijesinde ýurdumyz ykdysady  ösüşlere yzygiderli eýe bolýar. Ulag we aragatnaşyk pudagynyň demir ýol ulgamynda hem sebitara üstaşyr-ulag aragatnaşygyny gurnamak we ony girdeýjili pudaklaryň hataryna goşmak üçin geçirýän halkara demir ýol gurluşyk işleri hem geljekde bähbitli netijelere alyp barar we söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge we giňeltmäge täze itergi berer.

Pages