GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 •  
   

  Innowasion tehnologiýalaryň we iň oňat dünýä tejribesininiň işjeň ornaşdyrylmagy, adamlaryň durmuşynyň ýokary ölçegleriniň üpjün edilmegi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanylyp, paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň beýleki şäherlerini we ilatly ýerlerini gurşap alan uly möçberli özgertmeleriň esasy ugrudyr.

 •  
  Aşgabat gün günden gözelleşýär. Paýtagtymyzyň täze binalary onuň Köpetdag gerişleri bilen ägirt uly Garagum çöllüginiň arasynda gül açýan ýerde ägirt uly şähere öwrülýändiginden habar berýär. Ýurdumyza gelýän köp sanly myhmanlar şäherimizi synlap, göz öňünde emele gelýän gözel görnüşlere haýran galýarlar.
 • Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XVI köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Her ýylyň 25-nji maýynyň «Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin örän guwandyryjy we buýsandyryjy wakalaryň biri boldy. Şu mynasybetli paýtagtymyzda halkara sergisini geçirmek hem indi asylly däbe öwrüldi.

 • Su gun Lebap welayatynda, Jeyhun deryasynyn kenarynda yerlesen Halac etrabynyn “Pelwert” dayhan birlesiginde we Hojambaz etrabynyn “Mekan” dayhan birlesiginde bayramcylyga mahsus yagday emele geldi. Bu yerde taze ulag gecelgesi guruldy.

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyn tabsyrygy boyunca, bu waka mynasybetli dabaralara hokumet agzalary, we Mejlisin deputatlary gatnasdylar.

  Dowlet Bastutanymyzyn adyndan Lebap welayatynyn hakimi yerli yasayjylary taze koprunin ulanmagy berilmeg bilen gutlady.

   

  Turkmenistanyn Dowlet habarlar agentligi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Ruhabat etrabynyň “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

  Milli Liderimiz ilatyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmünde kesgitledi. Şunda hormatly Prezidentimiz halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň – durmuş syýasatynyň esasy ugrudygyny belleýär.

 • UGUR – AZIADA – 2017-A TARAP

   

  TÜRKMENISTAN – RUHUBELETNLIGIŇ WE SAGDYNLYGYŇ ÝURDY

   

 • Moldowa Respublikasynyň Gagauziýa Awtonom çäkli düzümiň Wulkaneşt etrabynyň Çişmikioý obasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen doganlyk halka sowgat hökmünde gurlan “Dostluk” çagalar bagynyň açylyş dabarasy boldy.

 • Sergä dürli ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar: bu ýerde guralan “KHBS Belarusda” atly XXI halkara ýöriteleşdirilen sergi diňe bir ýerli metbugat üçin öz mümkinçiliklerini görkezýän meýdança bolmak bilen çäklenmän, eýsem dünýä maglumatlar giňişliginiň ugurlaryny, žurnalistikanyň okyjylar, teletomaşaçylar we radiodiňleýjiler bilen özara gatnaşyklarynyň täze ýollaryny hem-de usullaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin foruma öwrüldi.

   

   

 • Türkmenistanda - Ahal hem-de Lebap welaýatlarynyň çäklerinde ýene-de döwrebap şypahanalaryň ikisi gurlar. 

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň mejlisinde degişli tabşyryklary berip, Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykarylandygyny belledi.

  Türkmenistanda “Saglyk” döwlet maksatnamasy, Türkmenistanyň şypahana gulluklaryny ösdürmek boýunça milli maksatnamasy we beýlekiler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

 • Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan dabaralar geçirilýär. Bu baýramçylyk ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden, döwlet derejesinde bellenilýär. Milli senenamanyň bu şanly senesine atçylyk ulgamynyň täze döwrebap desgasynyň – Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda gurlan Halkara karantin merkeziniň açylyş dabarasy gabatlandy. Bu dabara köpsanly daşary ýurtly myhmanlarymyz, şol sanda düýn paýtagtymyzda geçirilen baýramçylyk halkara forumlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Pages