GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 • 31.03.2017

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda resmi saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ýurdumyzdaky ilkinji hem-de Merkezi Aziýa sebitindäki iri Garlyk kaliý dag-magdan toplumyny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdylar. 

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Orta Aziýanyň iň uly derýasynyň üstünden gurlan Türkmenabat-Farap täze awtomobil we demir ýol köprüleriniň açylyş dabarasynyň öň ýanynda çap edilen neşir “Türkmenistan geljege – dostluk we ösüş köprülerini gurýar” diýlip atlandyrylýar.

  Amyderýanyň kenarlaryny birleşdirýän bu täsin inženerçilik – tehniki desga abadançylygyň we ösüşiň, giň halkara hyzmatdaşlygyna, halklaryň ýakynlaşmagyna ymtylyşyň aýdyň alamaty bolup durýar.

 • Ymamnazar demir ýol bekedinde transmilli polat ýoluň — Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyryny ulanmaga bermek dabarasy boldy. Gatnawlaryň sebit ulgamynyň “altyn halkasyna” öwrüljek Atamyrat — Ymamnazar — Akina täze ýoluň işe girizilmegini alamatlandyrýan dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani gatnaşdylar. Ozal habar berlişi ýaly, owgan Lideri Türkmenistana sapar bilen geldi we 26—27-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahata gatnaşdy.

 • Hormatly halkara sergä we maslahata gatnaşyjylar! 
  Gadyrly myhmanlar! 

  Sizi «Türkmengurluşyk—2016» atly halkara serginiň we «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu serginiň we maslahatyň köpugurly halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine ýardam berjekdigine berk ynanýaryn. 

 • Hormatly Prezidentimiziň paýhasly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistanyň halkara daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi gatnaşyklaryda gazanylýan belent sepgitlerde öz beýanyny tapýar.

 •  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan döwletimiz Adyl Arkadagymyzyň öňden görüjilikli syýasaty netijesinde günsaýyn gülläp ösýär. Haýsy bir ulgama seredeniňde hem Hormatly Prezidentimiziň ýadowsyz aladalarynyň miwesini görýäris. Şeýle begençli pursatlaryň biri hem Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde Gazagystan – Türkmenistan – Eýran halkara demir ýolunyň açylyşy bolup durýar. Geçen ýylyň maý aýynda bu demir ýol geçelgesiniň türkmen – gazak bölegi ulanylmaga berlipdi. Şol gurulan demir ýolunyň biziň öz gurluşykçylarymyzyň gurmagy biziň başymyzy göge ýetirýär.

 • Bu günki gün gülleýän gül açýan diýarymyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdymyzda ähli ugurlarda  ägirt uly ösüşler gazanylýar. Biziň  her bir günümiz toýdyr-baýramlara beslenýär. “Aziýanyň asudalyk adasy” diýip, tanalýan Türkmenistan Watanymyz baky Bitaraplygymyzyň 19 ýyllyk toýunyň öňi syrasynda, adamlaryň  şatlygyny artdyrýan, ýene bir ýatdan çykmajak wakanyň şaýady boldy. Has takygy Gazagystan-Türkmenistan-Eýran halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy.

 • Häzirki zaman ulag-aragatnaşyk düzümini kemala getrimek Hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Biziň ýurdumyz sebitleýin we sebitara ýollaryň çatrygynda amatly ýerleşmek bilen, ägirt uly üstaşyr kuwwata eýedir.

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň  ýolbaşçylygynda ýurdumyz täze-täze ösüşlere eýe bolýar. Sebitara dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary ýola goýmagyň netijesinde ýurdumyz ykdysady  ösüşlere yzygiderli eýe bolýar. Ulag we aragatnaşyk pudagynyň demir ýol ulgamynda hem sebitara üstaşyr-ulag aragatnaşygyny gurnamak we ony girdeýjili pudaklaryň hataryna goşmak üçin geçirýän halkara demir ýol gurluşyk işleri hem geljekde bähbitli netijelere alyp barar we söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge we giňeltmäge täze itergi berer.

Pages