GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň “Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasynyň prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Sung Sang-Roky kabul etdi. 

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy etrabynda täze gazhimiýa önümçilik toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. 

  Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. 

  Hormatly Prezidentimiz kenarýaka şäheriniň howa menzilinden «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. 

 • Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň awgust aýynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň meýdanynda gurlan jaýlardaky öýleri şäher ilatyna bermek barada karar kabul etdi, şeýle hem söwda merkezini döretmek boýunça tabşyryk berdi, ol şu gün dabaraly ýagdaýda ulnamaga berildi. 

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherçesine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen, Olimpiýa şäherçesiniň desgalarynda — dünýä birinjiliginiň esasy çäreleriniň geçiriljek ýerinde türgenler üçin şertleriň döredilişi we ýaryşlary ýokary derejede guramak ugrunda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

 • Gökdepe etrabynyň Köpetdag we Owadandepe geňeşlikleriniň çäklerinde täze döwrebap obalaryň hem-de Bäherden etrabynda çeper halyçylyk kärhanasynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy. 

 • 29-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugraýar.

  BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ugrudyr. Onuň esasyny oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyryldy.

 • Türk­me­nis­tan­da baş döw­let baý­ra­my — Ga­raş­syz­lyk gü­ni uly we köpöwüş­gin­li da­ba­ra­lar bi­len bel­le­nil­di. Bu baý­ram­çy­lyk il­deş­le­ri­mi­ziň äh­li­si üçin eziz Wa­ta­ny­my­zyň yk­ba­lyn­da tä­ze ta­ry­hy eý­ýa­myň baş­lan­ýan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýar. Bu eý­ýam bol­sa ägirt uly üs­tün­lik­le­re, äh­li ul­gam­lar­da düýp­li öz­gert­me­le­re bes­len­di.

 • Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi. Munuň özi ýurdumyzda bedewleriň gatnaşmagynda geçirilýän iň söýgüli ýaryşlaryň biri bolup durýar. At çapyşyklary milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli guralýan baýramçylyk dabaralarynyň baş bezegidir.

 • 28-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň stadionynda nurana we ajaýyp baýramçylyk bolan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli giň möçberli sahnalaşdyrylan çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

  Garaşsyzlyk — munuň özi hiç zat bilen deňäp bolmajak düşünje, döwlet berkararlygynyň pugta binýady, halkyň agzybirligi hem-de bitewüligi. Bu bolsa şöhratly pederlerimiziň parahat, erkin we bagtyýar durmuş, mähriban Watanymyzyň häzirki güni hem-de beýik geljegi barada eden arzuwlarynyň amala aşmagydyr.

 • 28-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň stadionynda nurana we ajaýyp baýramçylyk bolan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli giň möçberli sahnalaşdyrylan çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

  Garaşsyzlyk — munuň özi hiç zat bilen deňäp bolmajak düşünje, döwlet berkararlygynyň pugta binýady, halkyň agzybirligi hem-de bitewüligi. Bu bolsa şöhratly pederlerimiziň parahat, erkin we bagtyýar durmuş, mähriban Watanymyzyň häzirki güni hem-de beýik geljegi barada eden arzuwlarynyň amala aşmagydyr.

Pages