GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz uçuşyň dowamynda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi. 

 • Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň ýaşaýyş jaýlarynyň hataryna ýene-de ýokary amatlykly köp öýli jaýlaryň dördüsi goşuldy. Olar S.A.Nyýazow adyndaky şaýoluň ugrunda döwrebap gurnamalar we bezeg serişdeleri ulanylyp guruldy. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda olar dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berler. 

 • Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da “Türk­men­gur­lu­şyk — 2018” hal­ka­ra ser­gi we “Türk­me­nis­ta­nyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ösü­şi” at­ly mas­la­hat açyl­dy. Hal­ka­ra fo­ru­my gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çi­ril­ýär. Fo­rum Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi, “Türk­me­naw­to­ýol­la­ry” döw­let kon­ser­ni bi­len bi­le­lik­de gur­nal­dy. 

 • Hor­mat­ly ser­gä we mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­lar! 
  Ga­dyr­ly myh­man­lar! 

  Si­zi «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýyl­da «Türk­men­gur­lu­şyk — 2018» at­ly hal­ka­ra ser­gi­niň hem-de «Türk­me­nis­ta­nyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ösü­şi» at­ly mas­la­ha­tyň açyl­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. 

  Ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ta­ry­hyn­da uly yz gal­dyr­jak wa­ka bo­lan bu hal­ka­ra ser­gi­niň we mas­la­ha­tyň üs­tün­lik­li ge­çi­ril­me­gi­ni ar­zuw ed­ýä­rin. 

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. 

 • Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze desgalar dabaraly ýagdaýda ulanmaga tabşyryldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan etraplary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan özgertmeleriň çäklerinde guruldy. 

  “Türkmennebitönümleri” müdirliginiň nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça Daşoguz kärhanasynyň binalar toplumy edaranyň abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy tarapyndan bina edildi. 

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry bi­len ug­ra­dy. Sa­pa­ryň mak­sa­dy gün­ba­tar se­bit­de mil­li mak­sat­na­ma­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­niň bar­şy bi­len ta­nyş­mak­dan yba­rat­dyr.

 • Türkmenistanda ýokary derejeli myhmanhana hyzmatlaryny ýola goýmakda öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyryp, ýurdumyza gelýän myhmanlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylan üstünlikler bilen tanyşdyrmak hem-de olara dünýä derejesine laýyk gelýän myhmanhana hyzmatlaryny hödürlemäge şertleri döretmek, şeýle hem Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

 • Balkan welaýatynda iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň biriniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

  Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary ir bilen serhet birikmesiniň ýanyndaky meýdança gondy.

  Milli Liderimizi harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary mähirli garşylaýarlar. Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ş.Durdyýew hormatly Prezidentimize hasabat berýär.

 • Demirgazyk sebitiň dolandyryş merkezinde şähergurluşygy maksatnamasy ýokary depginlerde amala aşyrylýar, onuň netijesinde amatly otaglary bolan we ösen durmuş-dynç alyş düzümli ýaşaýyş jaý toplumlary Daşoguzyň görküne görk goşdy, şäher gurşawy toplumlaýyn häsiýete eýe boldy.

Pages