Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda 1271 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabrynda çykaran MB-131 belgili buýrugy bilen tassyklanan, «Gurluşygyň buýrujysy barada Düzgünnama goşmaçalar girizmek hakynda».