MINISTRLIK HAKYNDA

 Ministrliginiň esasy ýerine ýetrirýän funksiýasy döwlet syýasatynyň amala aşyrmak ýerli arhitikturasy, şäher gurluşygy,  seýsmologiýa işleri we ýurduň gurluşyk işlerini özgertmek barada strategiýasyny kesgitlemek. Esasy ministrliginiň amala aşyryş işi sosial medeni durmuş taraplary ýaşaýyş jaýlar, dokma toplumlar we kommunal Türkmenistany Prezidentiniň maksatnamasyna laýyklykda sosial durmuş obalarda, şäher etraplarda we etrap merkezlerinde 2020 ýylda girzilen oba etrap mekdeplerinde, çagalar bagy, hassahanalar, ýaşaýyş jaýlar , medeni merkzleri häzirki döwür enjamlar bilen ilaty üpjün etmek.

 

 Habarlaşmak üçin:

Türkmenistanyň Gurluşyk we Binägärlik ministrligi

744036, ş.Aşgabat. Arçabil şaýoly,84

tel: (+993)12  44-47-02

E-mail: turkmengurlushyk@online.tm
 

Slider: 
No
Turkmen