Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň raýatlarynyň birnäçesine «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen at dakyldy

Türkmen sportunyň halkara abraýyny belende götermekde bitiren uly hyzmatlaryny, sportuň dürli görnüşleri boýunça okuw-türgenleşik işlerinde aýratyn tapawutlanyp, ýeňiji bolandyklaryny, Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17–27-nji sentýabry aralygynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen sportuň görnüşleri boýunça ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, birnäçe baýrakly orunlary eýeländikleri, gazanan ýokary netijeleri nazara alnyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň şu raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly at dakyldy:

kazyýet işgäri, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň aýal-gyzlar toparynyň baş tälimçisi Nasiba Ýegembergenowna Surkiýewa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Gülnar Alymbaýewna Haýytbaýewa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Zuhra Ýuldaşewna Madraimowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Seýdi Batyrowiç Batyrowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Laçyn Çaryýarowna Badaglyýewa,

Türkmen dowlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Allanur Saparmyradowiç Goçowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Döwletgeldi Güýçgeldi ogly Berdiýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Dinara Babajanowna Hallyýewa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Zarina Çarykulyýewna Abdyrahmanowa,

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Arslan Ybraýymguly ogly Ybraýymgulyýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Silapberdi Bazargeldiýewiç Nuryýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jahan Myradowna Muhammedowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Maksuda Egemberdiýewna Egemberdiýewa,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Hanmuhammet Derýagulyýewiç Patdyýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Tirkişgeldi Kakageldiýewiç Aýazowa,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jepbar Akmämmedowiç Atamämmedowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Myrat Jumageldiýewiç Gimmiýewe,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jahan Süleýmanowna Durdyýewa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Patma Ýusupowna Hojiýewa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Medet Wezirgurban ogly Hallygurbanowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Hangeldi Bazargeldiýewiç Allakowa,

«Täze aý» hususy kärhanasynyň işçisi, Türkmenistanyň bilýard boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Annamamed Bäşimowiç Annamamedowa,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Gurluşuk we binagärlik sport kluby» hojalyk müdirliginiň tälimçisi, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Gylyç Joraýewiç Jumaýewe,

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ahmet Polatowiç Tanriberdiýewe,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Tejen Dörtgulyýewiç Tejenowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Garmämmet Şamämmet ogly Şamämmedowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Wepa Baýramdurdyýewiç Orazmuradowa,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Mekan Öwezmyradowiç Nurjikowa,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jelilmuhammet Bäşimmuhammedowiç Hojamyradowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Fahraddin Bektimirowiç Abdullaýewe,

Aşgabat şäheriniň 3-nji toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Begençmyrat Öwezmyradowiç Kakabaýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Rüsdem Azyzowiç Penjiýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Aýsoltan Ýazgeldiýewna Garçowowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Mekangeldi Şageldiýewiç Berdiýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Murgapgeldi Rejepmyradowiç Atdaýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Rejepgeldi Berdimämmedowiç Gylyçnyýazowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ismaýyl Nokergeldiýewiç Orazowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Nowruz Begmyrat ogly Eýeberdiýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Tagantäç Güýçmämmedowa,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Arslan Aşyrgeldiýewiç Aşyrgeldiýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Begenç Akmyradowiç Ýagmyrowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ýagşymyrat Annamyradowiç Annamyradowa,

Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Myrat Haýytmyradowiç Jumaýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Agamyrat Kakajanowiç Orazsähedowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň guşakly göreş boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Leýli Babamyradowna Durnazarowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň kuraş göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Marat Ekramowiç Orazowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň kuraş göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Zarina Babamuradowna Saparowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň taýboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jennet Döwletmyradowna Aýnazarowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň taýboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Mustafa Berdimyradowiç Saparmyradowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Rejepbaý Mominowiç Rejepowa,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň inženeri, Türkmenistanyň bilýard boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ibabekir Annadurdyýewiç Bekdurdyýewe,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atly sport we atly syýahat bölüminiň türgeni, Türkmenistanyň konkur boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Nikolaý Ernestowiç Beglarýana,

harby gullukçy, Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Çarymyrat Agamyradowiç Annagurbanowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Gulbadam Bekmuratowna Babamuratowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Kerimberdi Ýazberdiýewiç Döwletowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Zafar Şamuradowiç Madaminowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Jawlanbek Şamuratowiç Madaminowa,

Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ýeňiş Merdanowa,

Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Ruşana Kultoraýewna Nurjawowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Merdan Kamaldurdyýewiç Mamedowa,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Muhammet Jumamuratowiç Altybaýewe,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Hajymyrat Şamyradowiç Geldimämmedowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni Goçmyrat Altymyradowiç Jumanyýazowa.