HALKARA BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçeginiň demirgazyk-gündogar tarapynda işewürlik merkezini özünde jemleýän köpugurly myhmanhananyň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça

HALKARA BÄSLEŞIGI

yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar şu bildirşiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2018-nji ýylyň 4-nji fewralyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56