HALKARA BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Balkan welaýatynda, Daşoguz welaýatynda, Lebap welaýatynda medeni-köpçülik çärelerini geçirmäge niýetlenen 3000 orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binasynyň hem-de sadaka jaýynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça

 

HALKARA BÄSLEŞIGI

 

yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirşiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2018-nji ýylyň 16-njy martyna çenli kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-47-26, 44-47-56