Спорт

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň, birnäçe ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň, daşary ýurtlaryň belli hünärmenleriniň, halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy boldy. 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň we Sport baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy boýunça Dokma senagaty ministrligine bardy, şol ýerde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işler bilen tanyşdy.

Berkarar döwletimiziň sport ulgamyny ösdürmek wezipesiniň döwlet derejesinde garalýan esasy meseleleriň birine öwrülmegi bu ugurda göwünleri galkyndyryjy netijeleri gazanmaga itergi berdi. Adamlaryň saglygyny goramagyň baş setirleriniň biri bolan sporty we bedenterbiýäni ösdürmek ýörelgesi hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen köpçulikleýin häsiýete eýe boldy. Il-gün bähbitli, döwlet ähmiýetli bu ýörelge ýurdumyzyň çagalar edarlaryndan başlap, ähli ministrlikleri, jemgyýetçilik guramalarydyr pudak edaralaryny gurşap aldy.

         2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek V Aziýa oýunlaryna we iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmaga dalaşgär türgenleri taýýarlamak we olaryň üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmak üçin Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Gurluşyk we binagärlik sport kluby” hojalyk müdirliginiň “Gurluşykçy” futzal topary 2017-nji ýylyň 24-nji maýyndan 6-njy iýuny aralygynda Ýaponiýanyň Kobe şäherinde   futzal boýunça geçir

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem-de TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde “Mizemez döwletiň sagdyn ýaşlary” wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

 “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” mynasybetli Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrliginiň edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçirilen köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlarynyň hasabaty

4.06.2017ý.  

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  “Saglyk  we bagtyýarlyk” ýörelgelerini ösdürmek, ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni köpçülikleýin ýaýbaňlandyrmak işlerini durmuşa geçirmek baradaky görkezmelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň işgärleriniň arasynda   köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlaryny yzygiderli geçirip durýar.