Спорт

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem-de TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde “Mizemez döwletiň sagdyn ýaşlary” wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

 “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” mynasybetli Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrliginiň edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçirilen köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlarynyň hasabaty

4.06.2017ý.  

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  “Saglyk  we bagtyýarlyk” ýörelgelerini ösdürmek, ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni köpçülikleýin ýaýbaňlandyrmak işlerini durmuşa geçirmek baradaky görkezmelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň işgärleriniň arasynda   köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlaryny yzygiderli geçirip durýar.

Pages