Нормативные документы

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Binagärlik işi hakynda

Şu Kanun binagärlik işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň ýaşaýşynyň amatly gurşawynyň emele getirilmegine, binalaryň, desgalaryň we olaryň toplumlarynyň estetik täsirliliginiň, ygtybarlylygynyň gazanylmagyna gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

TÜRKMENISTANYŇ  KANUNY   Şähergurluşyk işi hakynda

Şu Kanun şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklaryň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň talaba laýyk ýaşaýyş we durmuş gurşawynyň emele getirilmegine, ilatly ýerleriň durnukly ösdürilmegine gönükdirilendir. 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 

1-nji madda. Esasy düşünjeler 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar: 

“Binalaryň we desgalaryň düýpleri” atly TGK 2.02.01-16 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary.

“Binalaryň we desgalaryň düýpleri” atly TGK 2.02.01-16 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda çykaran MB-02 buýrugy bilen tassyklanylan. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 952 san bilen döwlet tarapyndan bellige alnandygyny göz öňünde tutmak bilen, binalarda we desgalarda taslama we gurluşyk işleri ýerine ýetirlende peýdalanyp boljakdygyny habar berýäris.