KADALAŞDYRYJY RESMINAMALAR

Türkmenistanyň gurluşyk Ministrliginiň 21.10.2010ý. “Türkmenistanyň seýsmiki etraplarynda taslamalaşdyrmagy we gurluşygy alyp barmagyň tertibi barada” №МВ-141 belgili buýrugy

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 12-nji iýunyndaky №10464 belgili kararyny ýerine ýetirmek üçin we Türkmenistanyň Prezidentiniň 1999-njy ýylyň 26-njy awgustyndaky №4331 “Türkmenistanyň çäklerinde obýektleriň gurluşygynyň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak barada” karary bilen Türkmenistanyň Gurluşyk Ministrliginiň üstüne ýüklenilen wezipelere laýyklykda

B U Ý U R Ý A R Y N:

 

Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitlemegiň TERTIBI

Gurluşyk we abatlama işleriniň bahasyny kesgitlemegiň tertibi

Türkmenistanyň çäklerinde gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitleýiş ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan 30.01.2009 ý. №10217 belgili Karara gol çekdi, oňa laýyklykda “Gurluşyk we abatlaýyş işleriniň bahasyny kesgitlemegiň Tertibi” tassyklanyldy.

Bu Tertip 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi.