YLMY MAKALALARY ÇAPA TAÝÝARLAMAKDA BILDIRILÝÄN TALAPLAR

«Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi» žurnalynda çap etmek üçin žurnalyň öz mowzuklaýyn ugruna gabat gelýän ylmy makalalar türkmen, rus we iňlis dillerindäki nusgalarda kabul edilýär. Çapa hödürlenýän işler üç dilde, çap edilmäge doly taýýar, edebi taýdan doly işlenilen we awtor tarapyndan gol çekilen görnüşde tabşyrylýar. Makalanyň ahyrynda onuň awtory baradaky takyk maglumatlar: awtoryň familiýasy, ady, atasynyň ady, iş ýeri, habarlaşmak üçin telefon belgisi, elektron poçtasynyň salgysy görkezilýär. Redaksiýa, awtor bilen ylalaşmak arkaly makalanyň beýanyna zerur hasaplanan düzedişleri girizmek, ony gysgaltmak hukugyny özünde saklap galýar. Hödürlenýän makalalaryň her biri http:www.antiplagiat.ru Internet-sahypasyndaky «Антиплагиат» hyzmatlar ulgamy arkaly düýpli barlagdan geçirilýär.

Dowamy...