Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň sanawy

    2017-njy ýylyň 11-nji aprel ýagdaýyna

t/b
belgisi Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň ady  
1 2 3 4
1 TGK 1.01.01.-94* Gurluşykda kadalaşdyryş resminamalaryň döwlet ulgamy. Esasy düzgünler. Işläp taýýarlamagyň, beýan etmegiň, resmileşdirmegiň, tassyklamagyň düzgünleri  
2 TGK 1.02.01-06 Kärhanalary, jaýlary we desgalary gurmaklyga taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaklygyň, ylalaşmaklygyň hem-de tassyklamaklygyň düzümi, tertibi hakynda Gözükdiriji  
3 TGK 1.02.02-05 Şähergurluşygynyň resminamalarynyň düzümi, işlenip taýýarlanylmagynyň, ylalaşylmagynyň we tassyklanylmagynyň tertibi hakynda gözükdiriji  
4 TGK 1.02.07-00 Gurluşyk üçin inžener gözlegleri  
5 TGK 1.03.01-15 Baş potratçynyň Kömekçi potratçylary bilen özara gatnaşyklary hakynda Düzgünnama  
6 TGK 1.04.01-12 Gurluşykda taslamany düzmegiň dowamlylygy boýunça kadalar  
7 TGK 1.06.01-06 Gurluşygyň buýrujysy barada Düzgünnama  
8 TGK 1.06.05-16 “Binalaryň we desgalaryň gurluşygyna taslama edaralary tarapyndan awtorlyk  
 
9 TGK 2.01.01-16 “Gurluşyk klimatologiýasy”  
10 TGK 2.01.02-15 Binalary we desgalary taslamagyň ýangyna garşy kadalary  
11 TGK 2.01.03-98 Gurluşygyň ýylylyk tehnikasy.  
12 TGK 2.01.04-12 Zen-zeleden goraýyş. Taslama kadalary  
13 TGK 2.01.07-05 Agramlar we täsirler;  
14 TGK 2.01.08-16 “Seýsmiki sebitlerde gurluşyk. Taslamagyň kadalary. 2-nji bölüm. Gidrotehniki desgalary. 3-nji bölüm. Ulag desgalary”  
15 TGK 2.01.08-16 “Seýsmiki sebitlerde gurluşyk. Taslamagyň kadalary. 4-nji bölüm. Turbageçiriji inženerçilik ulgamlary we desgalary”  
16 TGK 2.01.08-99* (2008 ýylda gaýtadan işlenen) Seýsmiki sebitlerde gurluşyk 1 bölüm. Ýaşaýyş, jemgyýetçilik, önümçilik binalary we desgalary  
17 TGK 2.01.08-99* goşundy, 2015 ýylda çykan Türkmenistanyň seýsmikligi 7 we ondan ýokary bally etraplarynda seýsmoizo-lýasiýaly jaýlaryň we desgalaryň taslama edilişi boýunça Gözükdiriji  
18 TGK 2.01.29-00 Tebigy hadysalaryň täsirinden goramak  
19 TGK 2.02.01-16 Binalaryň we desgalaryň düýpleri  
20 TGK 2.02.01-16 goşmaça, 2005 ýylda çykarylan Seýismikligi 9 balldan ýokary bolan meýdançalarda bina edilýän jaýlaryň we desgalaryň emeli esaslaryny (düşeklerini) tasslamak we inženerçilik taýýarlamak boýunça Gözükdiriji.  
21 TGK 2.02.01-16 goşmaça, 2006 ýylda çykan Türkmenistanyň seýsmiki sebitlerinde opurylma häsiýetlerine eýe bolan topraklarda binalaryň we desgalaryň düýpleriniň taslama işlerini ýerine ýetirmek boýunça Gözükdirme  
22 TGK 2.02.01-16 goşmaça, 2006 ýylda çykan Türkmenistanyň seýsmiki sebitlerinde gyrmaňça we suwuk bolýan topraklarda gurulýan binalaryň we desgalaryň düýpleriniň taslama işlerini ýerine ýetirmek boýunça Gözükdirme  
23 TGK 2.03.01-16 “Binalary we desgalary posdan goramagyň usullary we tehnologiýasy”  
24 TGK 2.03.02-2004 Beton we demir-beton gurnawlary. Taslamagyň kadalary.  
25 TGK 2.03.03-12 Pollar . Taslama kadalary.  
26 TGK 2.03.05-99 Daş we armatur daş gurnawlar  
27 TGK 2.03.10-01* Binalaryň üçekleri we üsti.  
28 TGK 2.03.10-2001* goşundy, 2016 ýylda çykan “Energiýa netijeli binalaryň üstlerini taslamak boýunça Gollanma”  
29 TGK 2.03.11-99* Gurluşyk gurnawlaryny korroziýadan goramak  
30 TGK 2.04.01-98 Binalaryň içki suwgeçirijileri we lagym ulgamy  
31 TGK 2.04.02-00 Suw üpjünçiligi. Daşky ulgamlar we desgalar  
32 TGK 2.04.03-98 Lagym. Daşky ulgamlar we desgalar  
33 TGK 2.04.04-16 Gaz üpjünçiligi ulgamy.Taslamagyň kadalary belgili  
34 TGK 2.04.14-00 Enjamlary we geçiriji turbalary ýyly saklaýan örtikler bilen örtmek  
35 TGK 2.04.19-00 Senagat kärhanalarynyň elektrik üpjünçiligi.  
36 TGK 2.04.20-2004 Senagat kärhanalarynyň kuwwatly we ýagtylandyryjy elektrik enjamlaryny taslamak boýunça Gözükdiriji. Taslamagyň kadalary.  
37 TGK 2.04.21-99 Bug gazan enjamlary. Котельные установки  
38 TGK 2.05.02-01 Awtomobil ýollary. Taslama normalary  
39 TGK 2.05.03-16 “Köprüler we turbalar”  
40 TGK 2.05.04-16 Şäher köçeleri we ýollary.Taslamaklygyň kadalary  
41 TGK 2.06.01-01 Gidrotehniki desgalar. Taslamagyň esasy düzgünleri  
42 TGK 2.06.02-01 Gidrotehniki desgalar. Suw howdanlary  
43 TGK 2.06.03 - 2002 Gidrotehniki desgalaryň binýatlary taslama normalary.  
44 TGK 2.06.04-2004 Melioratiw ulgamlar we desgalar  
45 TGK 2.06.05-2004 Çägi suw almadan we suw basmadan inženerlik goragy. Taslama taýýarlamagyň kadalary  
46 TGK 2.06.06-2004 Ýylylyk elektrik beketleri.  
47 TGK 2.07.01-08 Şäher gurluşygy. Şäherleri we ilatly ýerleri meýilleşdirmek we gurmak  
48 TGK 2.08.01-15 Ýaşaýyş jaýlary.  
49 TGK 2.08.01-15 goşundy, 2016 ýylda çykan “Energiýa netijeli ýaşaýyş jaýlaryny taslamak boýunça Gollanma”  
50 TGK 2.08.02-05 Jemgyýetçilik jaýlary we desgalary  
51 TGK 2.08.03-2004 Dynç alyş we syýahatçylyk edaralary.  
52 TGK 2.08.04-09 Bejeriş-sagaldyş edaralary.  
53 TGK 2.09.01-98 Senagat kärhanalaryň Baş meýilnamalary  
54 TGK 2.09.04-09 Senagat kärhanalaryny taslamaklygyň arassaçylyk kadalary.  
55 TGK 2.10.01-05 Oba hojalyk kärhanalarynyň baş meýilnamalary.  
 
56 TGK 3.01.01-2002 Gurluşyk önümçiliginiň guramaçylygy  
57 TGK 3.01.02-16 Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik.
Esasy düzgünler
 
58 TGK 3.01.03-06 Gurluşykda howpsuzlyk tehnikasy. Işleri geçirmegiň we kabul etmegiň düzgünleri  
59 TGK 3.02.01-2002 Ýer desgalary, olaryň düýbı we fundamentlerı. Guramaçylyk we önümçilik işleri, işi kabul etmek duzgünleri  
60 TGK 3.03.02-2003 Gurnama beton we demir -beton konstruksiýalary. Öndürmegiň we kabul etmegiň düzgünleri.  
61 TGK 3.03.04-01 Beton we demirbeton monolit konstruksiýalary. Işi amala aşyrmagyň we kabul etmegiň kadalary  
62 TGK 3.04.01-2003 Gurluşyk konstruksiýalaryny we desgalaryny posdan gormak. Işleri geçirmek.  
63 TGK 3.04.01-94 Mekdep ýaşyna ýetmedik çagalar edaralary  
64 TGK 3.04.02-2003 Bitum pastalaryndaky mastikadan üçegi we gidroörtügi taslamak hem-de gurnamak boýunça Gözükdirme.  
65 TGK 3.04.02-94 Umumybilim berýän mekdepleri we mekdep-internatlary  
66 TGK 3.04.03-16 Bitum pastalaryň esasynda sowuk asfalt-betondan ýol örtüklerini taslamak we gurnamak boýunça Gözükdiriji  
67 TGK 3.04.03-16 Hemaýata mätäç we saglyk mümkinçilikleri çäklendirilen adamlaryň ýaşaýşa ukyplylyk şertlerini taslamak  
68 TGK 3.04.04-99 Üzňelik we bezeg-timarlaýyş örtgileri  
69 TGK 3.04.07-94 Edara jaýlary we durmuş binalary  
70 TGK 3.04.08-94 Önümçilik jaýlary.  
71 TGK 3.04.09-94 Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek we saklamak üçin niýetlenen jaýlar.  
72 TGK 3.05.01-16 Gaz üpjünçiligi ulgamy.Işleri geçirmegiň we kabul etmegiň düzgünleri  
73 TGK 3.05.02-94 Ýyladyş, wentilýasiýa we kondisionirlemek  
74 TGK 3.05.04- 94 Ýylylyk seti  
75 TGK 3.06.02-00 Türkmenistanyň şäherlerinde ýollaryň asfaltbeton örtükleri.  
76 TGK 3.06.03-05 Awtomobil ýollary. Işleri ýerine ýetirmeklik we kabul etmeklik  
77 TGK 3.09.03-2003 Ýol we aerodrom üçin asfaltbeton garmalary we düşekleri.  
 
78 TGK 5.01.01-93* Ýygnama we üznüksiz beton, demir-beton önümleriniň we gurnawlarynyň betonlaryny taýýarlamak üçin sementiň bir kysym harçlanyş kadalary  
79 TGK 5.01.02-10 Gurluşykda maddy serişdeleriň sarp edilşiniň ölçegleri hakynda düzgünnama  
 
80 EGK (ВСН) 01-05 Türkmenistanyň şäherleriniň ýerlerini seýsmiki mikroetraplaşdyrmak  
81 2002 Türkmenistanyň seýsmiki žolaklarynda ýaşaýyş we jemgýet desgalarynyň taslamasyny ýerine ýetirmek barada gollanma  
82 2003 Руководство по креплению облицовочных плиток фасадов зданий  
83 2005 Руководство по креплению стен и перегородок каркасных зданий  
84   Gurluşykda aradan aýrylmasy kyn bolan ýitgileiň we galyndylaryň ölçeglerini işläp taýýarlamak we ulanmak boýunça usuly görkezmeler  
85 2012 (2015 ýylda çap edildi) Binalaryň diwarlaryny awtoklaw bilen gatadylan ownuk gazbeton bloklardan galdyrmak boýunça Gözükdiriji  
86 2015 Kwars çägesiniň esasynda awtoklaw bilen gatadylan öýjükli betonyň önümçilik tehnologiýasy boýunça Gözükdiriji  
87 2016 “Binalaryň ýüz tarapyna keramogranit plitalary berkitmek boýunça Gollanma”  
88 2017 Türkmenistany seýsmiki sebitlere bölmegiň milli kartasy.  
 
89 GUR 1.01.01-14 Türkmenistanda gurluşygyň usuly resminamalaryna belgi bermegiň tertibi  
90 GUR 4.03-14 Gurluşyk maşynlarynyň we awtoulag serişdeleriniň ulanylmagy boýunça baha kesilmeginiň we çenlik kadalarynyň işläp taýýarlanylmagynyň Usuly görkezmeleri.  
92 GUR 4.04.(1)-16 Binalaryň we desgalaryň gurluşygynda hem-de düýpli abatlaýyş işleri üçin awtoulag serişdelerinde ýükleri daşamaklygyň çenlik bahalarynyň ýygyndylaryny işläp taýýarlamaklygyň Usuly Görkezmeleri  
91 GUR 5.04.01-15 Gurluşykda işgärleriň zähmet hak tölegleriniň baha möçberini kesgitlemegiň we çenlik kadalaryny işläp taýýarlanylmagyň usuly görkezmeleri  
93 GBTHDK Gurluşykdaky işleriň we işçi hünärleriň bitewe tarif-hünär derejesini kesgitleýjisi  
94 2016 Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik edaralarynyň ygtyýarlyklaryna degişli bolan administratiw hukuk bozulmalary baradaky işlere seretmegiň Tertibi