Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi açyldy

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi Aşgabatda, Çoganly ýaşaýyş toplumynda açyldy. Ak mermerli binalar toplumy 3 gektar meýdanda ýerleşdirildi.

Ýurdumyzyň känlerinde işjeň ornaşdyrylýan innowasion enjamlary we tehnologiýalary çalt hem-de ýokary hilli özleşdirmek üçin bu ýerde hemme şertler döredildi. Merkezde bir wagtyň özünde 120 hünärmen hünär derejesini ýokarlandyryp biler.

“Türkmennebitgazgurluşyk” Döwlet konserni desganyň gurluşygynyň potratçysy bolup çykyş etdi, “Dowamat” Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri onuň taslamasyny düzdüler we kömekçi potratçylyk işlerini ýerine ýetirdiler. Innowasion okuw enjamlarynyň getirilmegini Koreýanyň “LG International Corp” kompaniýasy üpjün etdi.

Üç gatly okuw binasynda okuw otaglarynyň ýedisi hem-de ýörite enjamlaşdyrylan barlaghanalaryň dördüsi ýerleşdirildi.

Elektrotehniki barlaghanada her bir hünärmen üçin niýetlenen aýratyn diwarlyklar bar. Olar buraw desgalarynyň, guýularyň, turbageçirijileriň hem-de kompressor beketleriniň işini aýdyňlyk bilen görkezýär. Şeýle hem olar islendik ýagdaýy şöhlelendirmäge hem-de okuwlaryň çäklerinde has amatly çözgütleri tapmaga we şeýlelikde, döwrebap desgalaryň işlemeginiň has oňaýly ýagdaýlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Onuň golaýynda ýerleşen audiowizial barlaghana häzirki zaman aralykdan dolandyryş ulgamlarynyň işiniň ýagdaýyny içgin öwrenmäge, tehnologiki proseslere hem-de simsiz aragatnaşyk ulgamlarynyň işine gözegçilik etmäge ýardam berýär. Döwrebap diwarlyklar dürli önümçilik ýagdaýlaryny öwrenmäge, simsiz aragatnaşyk ulgamyny sazlaşdyrmaga hem-de olaryň bökdençsiz işini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

3D ulgamynyň hem-de “Seabery Soluciones” kompaniýasynyň önümi bolan ýörite abzallaryň kömegi bilen dürli enjamlaryň kebşirlenilişini görkezýän ýörite diwarlyklar bilen üpjün edilen okuw otaglary hem aýratyn täsir galdyrýar. Şeýlelikde, okuw otagynda işiň ähli tapgyrlary bilen baglanyşykly anyk ýagdaýlar döredilýär.

Okuw merkezinde döwrebap buraw enjamlarynyň işini özleşdirmäge mümkinçilik berýän diwarlyklar hem bar. Kompýuter otaglary usulyýet taýýarlygy ýeňilleşdirýär. “Schlumberger” hyzmat ediş kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen otaglary hem bar.

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tarapyndan enjamlaşdyrylan okuw otaglarynda taslama işlerini ýerine ýetirmek boýunça çäreler öwreniler.

Okuw binasynda şeýle hem maslahatlar zaly, naharhana, dynç alyş otaglary, okuwyň netijeli bolmagy hem-de mugallymlaryň işlemegi üçin ähli zatlar bar. Üsti aýna üçekli ajaýyp eýwan okuw binasynyň özboluşly bezegine öwrüldi. Onda oňaýly dynç alyş zolagy hem-de gyşky bag ýerleşýär.

Umumy ýaşaýyş jaýynyň bäş gatly binasy hem ähli talaplara laýyklykda enjamlaşdyryldy. Kaşaň myhmanhana otaglaryndan birjik-de pes durmaýan umumy ýaşaýyş jaýynyň otaglary howa gözegçiligi ulgamlary, döwrebap we has oňaýly mebeller bilen üpjün edildi.

 

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article7895&cat22