Paýtagtymyzda birbada 2 müň 540 maşgala täze öýleriň açarlary gowşuryldy

Şu gün täze binalaryň açylyşy mynasybetli guralýan dabaralar paýtagtymyzyň günbatar künjeginde Köşi ýaşaýyş toplumynyň çäginde dowam etdi. Bu ýerde 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 68-si gurlup ulanmaga berildi.

Bu ýerde ýurdumyzyň Senagatylar we telekeçiler birleşmesiniň “Birleşme-Gurluşyk” jemgyýetçilik guramasynyň kärhanasynyň buýurmasy esasynda ýerli hususy gurluşyk kärhanalary we hojalyk jemgyýetleri tarapyndan 4 gatly ýaşaýşy jaýlarynyň 60-sy bina edildi. Şeýle hem Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň buýurmasy esasynda 4 gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si gurlup, ulanmaga berildi.

Bu künjekde gurlup ulanmaga berlen döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň 68-sinde jemi 2 müň 540 öýler ýerleşdirildi. Bu jaýlarda iki otagly öýleriň jemi 736-sy, üç otagly öýleriň 1168-si, dört otagly öýleriň bolsa jemi 636-sy ýerleşdirilip, olarda döwrebap ýaşaýyş we ýokary derejeli dynç alyş üçin ähli amatly şertler döredildi.

Oňa Aşgabat şäher häkimliginiň ýolbaşçylary bilen bir hatarda ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, meldeniýet we sungat işgärleri, hormaly ýaşulular, ýaşlar we ýurdumyzyň baş şäheriniň köp sanly ýaşaýjylary gatnaşdylar.

Dabaranyň dowamynda gurluşyk işlerinde has tapawutlanan işgärlere milli Liderimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Bu ýerde bina edilen ýaşaýyş jaýlarynda giň otaglar, myhman otagy, ýatylýan otaglar hem-de çagalar üçin niýetlenen otaglar bolup, olarda ýokary derejedäki amatlyklar üpjün edildi. Täze binalaryň ýanaşyk ýerleriniň göwnejaý abadanlaşdyrylandygyny, awtomobil ýollaryň, ýanýodalaryň, yşyklandyrylyş we beýleki ulgamlaryň çekilendigini bellemeli. Bu toplumda bina edilen jaýlarda sadaka we toý çärelerini geçirmek üçin niýetlenen zalyň jaýlaryň içinde döredilendigini bellemeli.

 

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article8111&cat23