Paýtagtymyzda “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy

Paýtagtymyzyň Oguzhan we Ankara köçeleriniň çatrygynda “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň edara binasynyň açylyş dabarasy ýaýbaňlandyryldy. 2011-nji ýylda ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan esaslandyrylan bu bank maliýe ulgamyny ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilýän döwründe möhüm serişdeleriň birine öwrüldi.

10 gatly binanyň umumy eýeleýän meýdany 4430 inedördül metr bolup, onuň 5-10-njy gatlarynda işewürlik merkezi ýerleşdirildi. Binanyň birinji gatynda müşderlere ilkinji hyzmatlary ýola goýýan bölümler ýerleşdirildi. Şeýle hem bu ýerde köp sanly monitorlar oturdylyp, olarda dünýä ýurtlarynda erkin hereket edýän pullaryň nyrhlary, milli manadymyzyň hümmeti, mundan başga-da, olarda birža söwdalaryna degişli maglumatlar On-laýn tertibinde görkezilýär. Munuň özi müşderleriň degişli maglumatlary alyp bilmegini üpjün edýär.

Merkeziň bäşinji gaty çagalar üçin oýun we dynç alyş ýerlerinden ybarat bolup durýar. Söwda merkeziniň altynjy gatynda restoran ýerleşdirildi.

Mundan başga-da, toplumyň çäginde birinji gatynda söwda dükanlary ýerleşdirilen 8 gatly 84 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýy gurlup ulanylmaga berildi. Binanyň birinji gatynda ýerleşen söwda dükanynda gündelik durmuşda ulanylýan ähli harytlar bilen bir hatarda mebelleriň örän köp görnüşlisi ilata hödürlenýär. Şeýle hem toplumyň çäginde üsti açyk we ýapyk awtoduralga göz öňünde tutulypdyr.

 

http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article8110&cat23